user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

Dienstverlening

1. Abonnement: looptijd, wijziging en beëindiging

 • 1.1 Het abonnement komt tot stand op de datum waarop JBCREATIVE het door de klant ingevulde en getekende aanmeldingsformulier accepteert. JBCREATIVE is zonder beperkingen gerechtigd om een bestelformulier via de website niet te accepteren en is niet gehouden om de gronden voor het niet accepteren van een bestelformulier bekend te maken.
  Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met nieuwe abonnementsperioden van één jaar. Tenzij anders is overeengekomen voor wat betreft de duur van de abonnementsperiode bij het afsluiten van het abonnement.

 • 1.2 Zowel de Klant als ook JBCREATIVE kan het abonnement op elk moment schriftelijk door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
  Indien de Klant het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal de door de Klant voor die abonnementsperiode verschuldigde vergoeding niet, ook niet pro rata, worden kwijtgescholden of gerestitueerd.
  Indien JBCREATIVE het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal JBCREATIVE de door de Klant voor die abonnementsperiode betaalde jaarlijkse vergoeding pro rata restitueren.

 • 1.3 De Klant kan een abonnement op elk moment gedurende de looptijd ervan op diens schriftelijk verzoek en met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen wijzigen in een ander, als dan door JBCREATIVE aangeboden abonnement.
  Het nieuwe abonnement heeft vanaf moment van wijziging een looptijd van 1 jaar en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met nieuwe abonnementsperioden van 1 jaar. JBCREATIVE zal bij wijziging van het abonnement de door de Klant voor het oude abonnement betaalde jaarlijkse vergoeding, vermenigvuldigd met de resterende looptijd van het oude abonnement in maanden gedeeld door twaalf, uitsluitend verrekenen met de voor het nieuwe abonnement verschuldigde jaarlijkse vergoeding indien het nieuwe abonnement duurder is dan het oude abonnement. JBCREATIVE zal, indien het oude abonnement duurder is dan het nieuwe abonnement, de voor het oude abonnement betaalde jaarlijkse vergoeding niet, ook niet gedeeltelijk, terugbetalen. Indien de Klant een abonnement meer dan één maal per jaar wijzigt, is JBCREATIVE bevoegd om administratiekosten in rekening te brengen.

  • 1.4 JBCREATIVE is voorts bevoegd om het abonnement met onmiddellijke ingang, en zonder tot restitutie van vergoedingen gehouden te zijn, te beëindigen in geval van:
  1. tekortkoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement;
  2. faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling, overlijden van de Klant, of indien de Klant een rechtspersoon is: door opheffing en/of ontbinding van de Klant, bij onderbewindstelling van het vermogen van deKlant, bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant.